Child pages
  • Objektet autogiromedgivande
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ekonomi > Fakturering > Autogiromedgivanden

Bolag:

Visar det bolag som medgivandet är kopplat till. Välj bland tidigare registrerade bolag med hjälp av listan.

Person:

Visar alltid personen på aktuellt personkort.

Betalarnummer:

Ange kundens personnummer med inledande århundrade t.ex. 19710529xxxx. Värdet kontrolleras mot en checksumma.

Annan betalare:

Om kontoinnehavare inte är samma person som kunden medgivandet är kopplad till kan man kryssa i denna och skriva namnet på betalaren. Det är inget som skickas till BGC men används om man har elektronisk underskrift av medgivandeavtalet.

 

 

Kontoinnehavare:

Anges på samma format som "Betalarnummer". Detta ska vara personnr på den som innehar bankkontot. Värdet kontrolleras mot en checksumma. Om kontot innehas av en organisation så ska du ange 00 + organisationsnummer. Enskilda firmor med ett personnummer som "organisationsnummer" ska hanteras som ett vanligt personnummer med inledande 19 på betalarnummer och kontoinnehavare.

Kontonummer:

Börja med att välja bank, ange sedan kundens kontonummer utan bindestreck eller punkter. Kontonumret innehåller en checksiffra så systemet kontrollerar att det är ett giltigt nummer. När aktuell bank är vald så kommer det upp en hjälptext angående clearingnummer och kontonummer.

Upplagt:

Innebär att medgivandet har verifierats av BGC. Sätts av systemet när resultatfilen hämtats och lästs in från BGC. Kan sättas manuellt om du vet att medgivandet är OK.

Åtgärd:

Beskriver vilken typ av meddelande som ska skickas till BGC.
"Lägg upp" är default när man skapar ett medgivande.
"Avregistrera" innebär att meddelande skickas till BGC om avregistrering.
"Ändra" denna funktion används om Kontonummer ändras.

Hos BGC:

Är detta fält markerat betyder det att medgivandet ligger hos BGC och att ni väntar på svar från BGC. Markeringen sätts automatiskt av BRP när medgivandefilen skapas men kan vid behov även sättas manuellt. Markeringen tas automatiskt bort när medgivandefilen läses in i BRP.

Innehåller fel:

En markering sätts automatiskt av BRP när en felkod mottages från bankgirocentralen. Vad felet innebär utläses enklast i medgivandelistan, kolumnen "Senaste fel". Markeringen tas automatiskt bort om ni klickar på "Spara" eller "OK" och det inte längre finns några fel på medgivandet. Markeringen kan även tas bort manuellt genom att ni klickar på den.

Uppsagt av betalaren:

En markering i detta fält betyder att abonnemanget har sagts upp av betalaren. Markeringen sätts automatiskt av BRP när denna rapporteras från Bankgirocentralen.

Avtal finns:

Beskriver om det finns ett fysiskt avtal med kunden om ett autogiromedgivande. Detta är en förutsättning för att ett autogiromedgivande ska läggas upp.

Senaste makuleringsdatum:

Datum då senaste makulering rapporterats från BGC.

Tidigaste återuppläggningsdatum:

Tidigaste dag då medgivandet kan läggas upp igen efter makulering. Detta är sju (7) bankdagar efter senaste makulering om Kontoinnehavaren har ändrats.

Elektroniskt medgivande:

Anger att detta medgivande är ett elektroniskt medgivande som kunden själv lägger upp. Ta bort bocken om ni vill hantera medgivandet som ett vanligt medgivande istället.

Noteringar:

Används för att ange anledningar till ändringar eller varför det inte blivit upplagt t.ex. att kunden inte kunde sitt kontonummer, felaktigt kontonummer angivits m.m.

  • No labels