Child pages
  • Objektet abonnemang
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Produkter > Abonnemang

Flik Basuppgifter

Produkt:

Vilken abonnemangsprodukt som abonnemanget avser.

Nyttjare:

Namnet på den person som ska utnyttja abonnemanget. Klicka på "Kikarikonen" för att söka efter en person eller att skapa en ny. Den andra knappen visar vald nyttjares personkort.

Betalare:

Namnet på den person som ska betala abonnemangsavgiften. Om en organisation ska betala abonnemangsavgiften via autogiro, se Autogiromedgivande för mer information.

Betalarorganisation:

Om en organisation ska betala hela eller delar av abonnemangsavgiften ska organisationen anges här. Sök fram aktuell organisation genom att klicka på "Kikarikonen".
Ange ingen betalarorganisation om personen som angetts under fältet "Betalare" ska betala hela abonnemangsavgiften. Om en organisation ska betala abonnemangsavgiften via autogiro, se Autogiromedgivande för mer information.

Betalar kr:

Ange summan som betalarorganisationen ska betala. Observera att denna summa alltid genererar en pappersfaktura (endast "betalarens" faktura kan betalas via autogiro)
Om organisationen ska betala abonnemangsavgiften via autogiro ska 0 (noll) anges i detta fält.

Startdag:

Från vilken dag abonnemanget börjar gälla.

Debiterad t.o.m:

Till vilken dag som abonnemanget är debiterat. Det innebär att kunden har betalat eller blivit fakturerad till och med det datumet för abonnemanget. Det krävs särskilda rättigheter för att få utföra ändringar i detta fält. Rättigheterna administreras av er systemansvarige. När ett abonnemang debiteras, antingen genom debiteringsrutinen eller direkt från kundkortet så flyttas detta datum fram en debiteringsperiod.

Bundet t.o.m:

Vid vilket datum som abonnemangets bindningstid tar slut. Detta datum sätts med default utifrån den bindningstid som har registrerats på abonnemangsprodukten.

Belopp, inkl moms:

Anger priset för en debiteringsperiod för abonnemanget. Beloppet anges inklusive moms.

Prisgaranti:

Anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Fram t.o.m detta datum kan priset inte ändras p.g.a. en överenskommelse mellan er anläggning och kunden. Datumet kan ändras manuellt med hjälp av ikonen "Papper/penna" och kan inte lämnas blankt.

Prisjusteras:

Anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Ger möjlighet att registrera en prisjustering som genomförs vid ett senare tillfälle. Ange fr.o.m. vilket datum som det nya priset (som anges i fältet "Till") ska gälla. Datumet ändras manuellt med hjälp av ikonen "Papper/penna". Prisjusteringen påverkar endast det aktuella abonnemanget.

Om ni anger ett datum som hamnar inom prisgarantiperioden kommer prisjusteringen att genomföras dagen efter att prisgarantidatumet gått ut.

Till:

Ange det nya priset inklusive moms som ska gälla fr.o.m. det datum som angetts i fältet "Prisjusteras". Fyller ni inte i detta fält så förändras inte priset. Priset ändras inte heller om ni angett ett pris i detta fält men inte angett ett datum i fältet "Prisjusteras".
Det nya priset påverkar endast det aktuella abonnemangets framtida debiteringar.

Förnya automatiskt:

Ange om kundens abonnemang ska förnyas automatiskt efter bindningstidens slut.

Extra engångsbetalning:

Endast på autogiroabonnemang. Ett engångsbelopp som läggs på vid nästa autogirodragning, extrabeloppet nollas sedan automatiskt på abonnemanget. Beloppet anges inklusive moms.

Provision:

Ange den person som ska få provision på denna abonnemangsförsäljning. Används inte provisionshantering i BRP kan denna ignoreras. Man kan också välja "Ingen" om provisionssystemet används men ingen provision ska gå ut vid varje debitering.

Anläggning:

Anläggningen som abonnemanget är kopplat till.

Dimensioner:

Om dimensionsobjekt används visas dessa här och anger hur intäkterna för abonnemanget ska bokföras.

Anteckningar:

Här kan du skriva en valfri text om det är något särskilt med abonnemanget som behöver kommenteras.

Tillfällen:

Används för kontrakt och kan ignoreras för abonnemang.

Startvecka i period:

Används för kontrakt och kan ignoreras för abonnemang.

Tidpunkt: klockan: Längd:

Används för kontrakt och kan ignoreras för abonnemang.

Resurs:

Används för kontrakt och kan ignoreras för abonnemang.

Inbokat t.o.m:

Används för kontrakt och kan ignoreras för abonnemang.

Uppsägningsdag:

Det datum abonnemanget sades upp.

Märkning:

Sätts som externt meddelande på den bokning som skapas när abonnemanget debiteras. Kan ihop med det visas på faktura om man ställer in den mallen för att visa bokningsmeddelanden.

  • No labels