Child pages
  • Kassarapporter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uppdaterad kassarapport från och med version 2019.1907

Video: Kassarapporter

Ekonomi > Kassa > Kassarapporter

En kassarapport innehåller en sammanställning av dagens kassaförsäljning samt återköp. För ytterligare information om vad en kassarapport visar se Att tolka en kassarapport.

Skapa kassarapporter

Ekonomi > Kassa > Kassarapporter

  1. Klicka på knappen "Preliminär" eller knappen "Slutgiltig"
  2. Om flerdagskontroll är påslagen och det finns flera oavslutade dagar så frågas man fram till vilket datum man vill göra avslut. En dag i taget föreslås automatiskt.
  3. Ett meddelande visar att en kassarapport skapats, välj sedan om ni vill skriva ut rapporten eller ej.

Slå samman kassarapporter

  1. Markera de rapporter du vill slå samman.
  2. Tryck "Slå samman"

Kassarapportsummering

Ni kan skriva ut en sammanställning av flera rapporter genom att markera de rapporter som ni vill ska slås ihop. Klicka sedan på "Rapport" och välj mallen "Kassarapportsummering". Denna summering sparas inte i BRP och det finns därför inte begränsning på vilka kassarapporter som kan ingå i summeringen.

Sammanställd kassarapport

Kontakta BRP för aktivering av denna funktion.

Det går att slå ihop kassarapporter som är bekräftade och som ännu inte har exporterats. Den sammanslagna kassarapporten visar en summering av alla ingående kassarapporter för en viss anläggning och påverkar inte bokföringen. Rapporten hittas bland övriga kassarapporter och urskiljs från dagskassarapporter genom att fältet "Kassaenhet" inte är ifyllt.

Utseendet på en sammanslagen kassarapport skiljer sig något från den slutgiltig kassarapporten. Då sammanställningen består av kassarapporter från flera kassor så ersätts fältet "Kassa" av fältet "Ing.rapporter". På rapporten visas även fältet "Anläggning"

Nummer:

Anger vilket nummer som identifierar denna kassarapport. Siffran är ett löpnummer ur en obruten stigande nummerserie som genereras av BRP.

Ingående rapporter:

Visar numret/numren på de ingående kassarapporterna i denna sammanslagna rapport. Endast kassarapporter som är bekräftade och som ännu inte har exporterats kan ingå.

Anläggning:

Namnet på anläggningen som de enskilda kassarapporterna tillhör.

Blind kassarapportering

Blind kassarapport innebär att personen som skapar kassarapporten matar in hur mycket som finns i kassan utan att se summan av dagens försäljning. För att aktivera blind kassarapport se Kassarapport - konfigurering.

Skapa blind kassarapport

Skapa kassarapporten genom att gå till Ekonomi > Kassa > Kassarapporter och välja "Slutgiltig". BRP frågar efter den sammanräknade summan på de betalsätt som ska användas vid avstämningen.

Om beloppet inte stämmer kan kassören ange en anledning till felet. Denna kommer att synas på kassarapporten.

Om inställningarna tillåter kan en redan skapad kassarapport markeras och räknas om med knappen "Räkna om" (visas bara om omräkning är aktiverat).

Om "Bekräfta kassarapport" är aktiverat kan en skapad kassarapport markeras och bekräftas med knappen "Bekräfta". Detta innebär att den inte kan räknas om. När kassören räknat och är klar med eventuella omräkningar så markerar han/hon kassarapporten som bekräftad och skriver ut den.

Förklaring till uppgifter för kassaredovisning

Kontant:

Ange det belopp som finns i kassalådan för respektive betalsätt.
Exempel: Avser kassaredovisningen kontanter så anger ni det totala beloppet av kontanter som finns i kassalådan.

Belopp att banka:

Ange det belopp som ni kommer att plocka ur kassan.

Spara till ny växelkassa:

Fältet används enbart för redovisning av betalsättet "Kontanter". Ange det belopp som ska sparas/återgå till växelkassan för nästa dag. Detta belopp kommer automatiskt att föreslås som ingående kontanter vid registrering av växelkassan nästföljande dag.

Vilket av fälten "Kontant" och "Belopp att banka" som ska fyllas i styrs av inställningen Inställningar > Ekonomi > Ange bankat belopp vid kassaavslut. Om denna är aktiverad så anger man "Belopp att banka" och fältet "Kontant" räknas ut utifrån detta samt fältet Spara till ny växelkassa. I annat fall anges "Kontant" och "Belopp att banka" räknas ut.

Internetkassan

Om kortbetalningar över Internet används "Internetkassa" som vilken annan kassaenhet som helst. Skapa kassarapporten genom att trycka "Slutgiltig kassarapport" och välja "Internetkassa". Precis som med andra kassarapporter omfattar rapporten samtliga köp som skett sedan senast skapad kassarapport för vald kassa.

Automatisering

Det finns en möjlighet att med hjälp av en schemalagd aktivitet automatisera detta på månatlig basis.

Information om fakturor

Den slutgiltiga kassarapporten kan visa vilka fakturor som har skapats i kassan samt vilka som har betalats i kassan. Detta aktiveras genom att öppna Inställningar > Rapportmallar. Söka upp kassarapporten och lägga till rapportkonstanterna visaBetaldaFakturor=true respektive visaSkapadeFakturor=true. Det går även att få fakturaunderlagen summerade per produkt. Lägg till rapportkonstanten visaSkapadeFakturaUnderlag=true.

Eftersom raderna på de skapade fakturorna inte hör till själva kassarapporten utan till en fakturajournal är det tidpunkterna för de ingående kassarapportsraderna som styr vilka skapade fakturor som kommer med. Detta är inget problem om det första som händer i kassan är att man registrerar växelkassa och det sista att man registrerar kontanter. Skulle man ha en kassa utan något av dessa steg kan det i teorin hamna skapade fakturor mellan två rapporter.

  • No labels