Child pages
 • Kassaenheter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfigurering av kassaenheter

Ekonomi > Inställningar > Kassaenheter

Kassaenheten är en logisk/organisatorisk hantering för att styra rättigheterna/tillgängligheten till växelkassorna. Skapa de kassaenheter som kommer att användas. I regel är en kassaenhet en fysisk kassa, d.v.s. en kassaterminal med en kassalåda. Ibland finns behov av en separat kassa för köp som betalas via Internet. Har personalen en egen kassa måste varje persons kassa anges här.

En kassaenhet knyts till BRP på ett av följande två sätt:

1. Den dator som används som kassaterminal knyts till en kassaenhet

Om all försäljning vid en kassaterminal ska redovisas mot samma kassaenhet, t.ex. Café, oavsett inloggad användare, sätts detta vid installationen av BRPs personal i kassaterminalens klientinställningar. Alla i personalen med kassabehörighet kan sälja i kassan. Med denna konfiguration så utgör kassaenheten en fysisk kassa med en gemensam växelkassa.

Varje personal måste logga in i kassan för att göra köp/sälj. I detta fall ska personalen inte kopplas till någon kassaenhet på kundkortet. Detta medför att all behörig personal kommer att kunna arbeta i alla kassor. Ni kommer att kunna spåra vem som sålt vad p.g.a. inloggningskravet. BRP kommer att sätta defaultvärden.

Med denna uppsättning kommer anläggningen alltid sättas till den anläggning kassaenheten hör till, oavsett vad som är inställt på användaren.

2. En kassaenhet är personlig och knyts till en anställd

Ska tillgängligheten till växelkassan bli personlig, så ska varje personal med tillgång till en personlig växelkassa registreras som en kassaenhet. Steg två (2) blir att gå till Kontaktregister > Personer > flik "Personal" och ange i fält "Kassaenhet:" vilken kassaenhet personen ska knytas till.
Kassaenheterna knyts inte till en fysisk kassaapparat utan till kassörernas personliga växelkassa som de alltid bär med sig till kassan.

Registrering av kassaenhet

Ekonomi > Inställningar > Kassaenheter

Dialogfönster Kassaenhet

Namn:

Namnet på kassaenheten, t.ex. en fysisk plats eller en person. Får inte innehålla svenska tecken.

Anläggning:

Vilken anläggning kassaenheten hör till, d.v.s. den anläggning som köp i kassan ska redovisas på.

Lager:

En kassa kan kopplas till ett lager vilket innebär att när en lagervara säljs i denna kassa räknas saldot för produkten ner för det lager som kassan är kopplad till.

Förvalt betalsätt:

Ange exempelvis "Kontant" om detta betalsätt ska vara förvalt i kassan.

Betalsätt för växelkassa:

Växelkassan redovisas på det betalsätt som anges här. Se Betalsätt och Växelkassa för mer information.

Växelkassa:

Ange ett standardvärde på växelkassans storlek för denna kassaenhet. Detta värde blir då förvalt när växelkassan ska registreras.

Förvalt menyval:

Låter exempelvis restaurangen komma direkt till produktgruppen/kassasidans restaurang när de startar kassan. Ange produktgruppens eller kassasidans namn i fältet.

Annan kassaenhet för kortköp:

I enstaka fall så finns behovet att få ut den försäljning som gjorts med kortköp i en egen kassarapport. Funktion för det har införts och används på så vis att man pekar ut en kortköpskassaenhet från den kassaenhet som används. De köp som betalas med kort läggs då automatiskt på den separata kassaenheten och man måste avsluta dem separat. För att säkerställa funktionen så tillåts inte växel om man betalar med kort. Inte heller tillåts ytterligare betalsätt på samma kvitto som en kortbetalning.

Schemalagd tömning av värdekort:

Huruvida den månatligt schemalagda akiviteten automatiskt ska tömma värdekort kopplade till denna kassaenhet.

Gör flerdagskontroll vid kassaavslut:

Påminner om att göra kassaavslut dagligen. När det finns kassarader under flera dygn som inte finns med på en kassarapport får man en fråga om man bara vill ta med raderna fram till ett visst datum.

Senast använda POS ID:

Information om vilket POS ID som kassaenheten använt vid kommunikation med kontrollenhet.

KassaTyp:

 • Standardkassa
 • Begränsad kassa
  • Kontrollenheten används inte för denna kassa, vilket medför att betalsätten: "Kontant", "Kort", "SEQR", "Swish", "MobilePay" och "Vipps" inte är aktiva. Egenskapade betalsätt är tillgängliga i begränsad kassa.
 • Kontantfri kassa
  • Användning av kontanter är förhindrad i denna kassa och all funktionalitet kring kontanter är inaktiverad. Innebär också att det inte går att betala för mycket eftersom kontanter inte kan ges i växel. Kontrollenhet används fortfarande i detta läge.
 • SelfService-kassa
  • Specialkassa för övervakad självbetjäningskassa.

 

 

Automatiskt månaligt kassaavslut:

Hurivida denna kassa automatisk ska göras kassaavslut på av en månailig shcemalagd aktivitet. Detta är exemplvis applicerbart på Internetkassan.

Dela upp kassarapporter per bolag:

Om rapporten ska delas upp så att köp på olika bolag hamnar på egna rapporter (för internetkassa). Görs endast om kassan inte har växelkassa eller någon avstämning.

Kassasidor:

Här kan man lägga till de Kassasidor som ska visas som flikar i kassan. Om en kassaenhet inte har någon kassasida visas produkterna i kassan efter hur de är grupperade i produktgrupper förutsatt att "Visa i kassamenyn" är markerat på produktens basuppgifter.

 

 

Snabbkommentarsknapp:

 

Resultatenhet:

Detta fält syns endast om ni använder er av dimensioner. Styr via kassaenheten all försäljning till detta intäktskonto oavsett vilken typ av produkt eller tjänst det är. Alternativt styrs detta på varje produkt.

Projekt:

Detta fält syns endast om ni använder er av dimensioner. Styr via kassaenheten all försäljning till detta intäktskonto oavsett vilken typ av produkt eller tjänst det är. Alternativt styrs detta på varje produkt.

Skrivare värdekort:

Fältet visas endast om funktionen aktiverats via Inställningar > Inställningar (Kassa) > "Skriv ut värdekort vid försäljning". Används funktionen ska namnet på skrivaren som skall användas för utskrift av värdekort anges här. Namnet hittar man lättast under "Hjälp > Systeminformation" i fältet "Tillgängliga skrivare".

SafePay-anslutning:

Detta fält visas endast om funktionen aktiverats via Inställningar > Inställningar (Kassa) > "Aktivera Safepay". Om SafePay används anger man här IP-adressen till SafePay-enheten.

Att ändra på en kassaenhet

Rättigheten "Inställningar" krävs för att skapa och förändra kassaenheter. I standardkonfigurationen är det endast rollen "Administratör" som har denna rättighet.

Så fort en kassaenhet har använts vid försäljning går den inte att radera.

All försäljning som görs på kassaenheten får de inställningar som kassaenheten har vid försäljningstillfället, d.v.s. om man ändrar t.ex. resultatenhet i efterhand så påverkas inte historisk försäljning. När man ändrat inställningar på en kassaenhet ska man starta om BRP.

 

 • No labels