Child pages
  • Inskrivningsstation
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Introduktion

Det krävs att grails-applikationen brpgog är installerat på webservern.
Det är inte möjligt att välja vilka personuppgiftsfält som ska visas eller vilka av dem som är obligatoriska att fylla i. 
Personuppslagning rekommenderas, men är inget krav. Uppgifter som fylls i automatiskt kan ändras av kunden. 

Länken till inskrivningsstationen är:

 	
gog-webapplication/person/signUp

Det vanligaste är att man även anger den anläggning som stationen står på genom att lägga till anläggningens id, i detta exempel 321

?businessUnit=321

Infotexter

Infotexterna på inskrivningsstationen förändras på meddelandet Språktryck för givet språk och anläggning. Följande syntax används:

språktagg=Översättning
exemple.username=Användarens namn

Språktagg

Användning

Kommentar

signUp.enterPersonNumber.infoHeader

Titel på inforutan på första sidan


signUp.enterPersonNumber.infoText

Innehåll på första sidan

Denna bör innehålla information om syntaxen på personnumret, det är dessutom ett bra ställe att beskriva inskrivningsstationen.

signUp.enterDetails.infoHeader

Titel på personuppgiftssidan


signUp.enterDetails.infoText

Inforutans innehåll på personuppgiftssidan

Information om syntax på e-post och postnummer bör finnas här

signUp.selectSubscription.infoHeader

Titel på produktsidan


signUp.selectSubscription.infoText

Inforutans innehåll på produktsidan


signUp.acceptContractAndConfirm.infoHeader

Titel på näst sista sidan


signUp.acceptContractAndConfirm.infoText

Inforutans innehåll på näst sista sidan

Ytterligare information om att betalning måste ske i kassan

person.register.finish.text

Text på bekräftelsesidan

Här bör information om betalning och giltighet finnas

PedController.invalidPersonNumberFelmeddelande om det inmatade personnumret inte är giltigt.
PersonNumberField.personWithNumberAlreadyExistsFelmeddelande om det inmatade personnumret redan finns i databasen.
couldNotLookupPersonByPNumberText om information om det inmatade personnumret inte kunde hittas.
EmailField.duplicateEMailFelmeddelande om den inmatade epost-adressen redan finns i databasen.Visas om man inte tillåter duplicerade epost-adresser.
default.null.messageGenerellt meddelande om att information om något saknas.Används i inskrivningsstationen om exempelvis clearingnummer, kontonummer inte är ifyllt.
clearingNrOrAccountNrIsInvalidFelmeddelande om clearingnummer eller kontonummer är inte är giltigt.

Flöde


  1. Om "Använd personnummersteget i inskrivningsstationen" inte är aktiverat, gå till punkt 2. Annars:
    Ange personnummer och klicka på "Nästa". Nu sker en personnummeruppslagning för att slå upp namn och adress om detta är aktiverat.
  2. Fyll i personuppgifter alternativt kontrollera uppslagna uppgifter och fyll på med e-post och mobiltelefonnummer.
  3. Välj abonnemangsprodukt. Om en autogiroprodukt väljs får man även ange kontonummer.
  4. Acceptera abonnemangsvillkor och eventuellt autogirovillkor.
  5. Gå till kassan och betala.

Inställningar

De två villkorstexterna anges under Inställningar > Meddelanden och heter "Villkor för internetbokning" respektive "Villkor för Autogiro". Det är dessa som visas i steg fyra i inskrivningsflödet.

Första gången man startar så väljer man anläggning, detta lagras sedan ihåg i en cookie (med 5 års giltighetstid). Men det bästa är egentligen att kiosken alltid startas med en url som anger anläggning via parametern businessUnitId.

Abonnemangen som ska säljas måste ha "Bokningsbar via inskrivningsstation" aktiverat.

Låsning av dator

För att förhindra att den dator som används för inskrivningsstationen missbrukas till annat är det lämpligt att låsa upp den med en kioskmjukvara.

Exempel på mjukvara:

http://www.kioware.com/
http://www.sitekiosk.com 


  • No labels