Child pages
 • In- och utpasseringskontroll
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inpasseringskontroll

När en person ska passera in kontrollerar BRP följande, beroende på produkttyp, se nedan.

För "Abonnemang" kontrolleras att:

 • abonnemanget är debiterat minst till dagens datum.
 • abonnemanget inte är fryst vid aktuell tidpunkt.
 • kunden inte är avstängd.
 • kunden inte har en faktura som förfallit till betalning (förutsatt att Inställningar > Inställningar (Ekonomi) > "Spärra kort efter antal förfallodagar" Ekonomi är aktiverad). Om man har schemalagda aktiviteten "Uppdatera flagga för obetalda abonnemangsfakturor" så spärras enbart nyttjare på abonnemang vars faktura är förfallen. I annat fall spärras beställare på fakturan (oavsett vad som fakturerats). Kryssrutan 'Spärra ej' på fakturan kan stänga av kontrollen för enstaka fakturor.
 • abonnemangstypens inpasseringsrättigheter tillåter inpassering i aktuell läsare.
 • inpasseringsrättighetens schema tillåter inpassering vid aktuell tidpunkt.

För "Entréer" kontrolleras att:

 • entréns inpasseringsrättigheter tillåter inpassering i aktuell läsare.
 • inpasseringsrättighetens schema tillåter inpassering vid aktuell tidpunkt.

För "Värdekort" kontrolleras att:

 • värdekortet är ett klippkort vars klipp avser en entréprodukt.
 • värdekortet innehåller klipp, d.v.s. inte är förbrukat.
 • värdekortets giltighetsdatum inte är passerat.
 • entréproduktens inpasseringsrättigheter tillåter inpassering i aktuell läsare.
 • inpasseringsrättighetens schema tillåter inpassering vid aktuell tidpunkt.

Utpasseringskontroll

 • inpasseringsrättigheten tillåter utpassering i aktuell läsare.
 • inpasseringsrättighetens schema tillåter utpassering vid aktuell tidpunkt.
 • i övrigt samma villkor som vid inpassering. På värdekort kommer klipp att dras om det inte gjordes vid inpassering eller om giltighetstiden på entrén som skapades vid inpasseringen har löpt ut.
 • om ett klippkort används för utpassage och det inte använts för inpassering så dras ett klipp och utpassagen tillåts.

Kombination av abonnemang och klippkort

BRPs rättigheter för inpassering har i grunden en läsare som kortet ger rätt att passera in igenom. Om både klippkortet och abonnemanget ger rätt till samma läsare så kommer BRP alltid att välja det billigare alternativet för kunden. Eftersom abonnemanget kunden har troligen ger rätt att passera in hela tiden även om det inte ger rätt till just aktiviteten i fråga så kommer BRP iallafall att gå på abonnemanget eftersom det är inpasseringen som styr här, inte vad kunden är inbokad på.

Passageresultat

Passageresultat

Förklaring

Entrén är förbrukad

Engångsentrén är slutförbrukad. Redan använd för utpassage

Fel kön

Kundens kön stämmer inte med kön som konfigurerats för läsaren.

Fel tid

Det schema som passageprodukten ger rätt till omfattar inte tidpunkten för passagen

För tätt mellan passager

Kunden nekas inpassering om Minsta tid mellan inpasseringsförsök inte har passerat.

Förbetalt värde kvar

Kunden har oreglerat tillgodohavande som ska regleras innan utpassage

För långt besök

Kunden har stannat längre än den tillåtna tiden

Kan inte boka pass

Om incheckning ska ge automatisk passbokning så ges detta meddelande om passet är fullt

Obetald autogirofaktura

Kunden har oreglerad autogirofaktura som är förfallen och bör regleras i kassan

Obetald faktura

Kunden har oreglerad faktura som är förfallen och bör regleras i kassan

Obetalda varor

Kunden har oreglerad kredit som ska regleras i kassa före utpassage

Ogiltig läsareKunden har inte tillgång till läsaren via någon inpasseringsrättighet

Ok

Ok passage

Okänt kortnummer

Numret på kortet finns inte registrerat i systemet

Personen avstängd

Personen är avstängd via kryssruta på personkortet

Redan passerat

Engångsentren har redan använts för inpassering

Saknar giltigt abonnemang

Personen saknar något giltigt abonnemang

Saknar medlemskap

Om systemet är inställt på att medlemskapskontroll ska göras vid inpassering så visas detta meddelande om kunden saknar medlemskap

Timeout

Kunden har dragit sitt kort men inte gått igenom spärr

Ångrad

Visas på passager som har ångrats manuellt

 • No labels