Child pages
  • Dimensioner
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aktivera dimensioner

  1. Gå till Inställningar > Inställningar (Ekonomi)
  2. Kryssa i en eller två rutor under "Använd dimensioner" beroende på hur många dimensioner som ska användas. Observera att den första rutan är kopplad till den första dimensionen i dimensionslistan och den andra till den andra dimensionen.
  3. Ekonomi > Inställningar > Dimensioner
  4. Klicka in dig på en av dimensionerna och lägg till nya objekt och deras objektnummer (ett objekt är exempelvis resultatenheten/kostnadsstället "Servering" eller projektet "Höstkampanj"). Starta om BRP.

Dimensionsnummer används vid verifikatöverföring för att matcha dimensioner mellan BRP och bokföringen. Behöver vanligtvis inte ses över i SIE-filer och kan justeras om det skulle uppstå problem.

Konton

  1. Ekonomi - inställningar - konton
  2. Markera ett konto och klicka på "Visa".
  3. Här kan man välja på enskilda konton om man vill att dimensioner ska komplettera kontonummer på journaler. Exempelvis kanske man vill ha dimension1 på anläggning men inte ha dimension på sitt bankkonto.

 

Använda dimensioner

Dimensioner kan sättas på konton,resurser,enskilda produkter, kassaenhet, kund eller anläggning. Vid bokning kan man vid bokningstillfället ändra dimension. Löpande intäkter såsom abonnemang & kontrakt får dimensionsobjekt satt på sig som den sedan använder vid debitering med samma prioritet som produkt.

Prioritet

Benämning

Var

Påverkar intäkter

Påverkar betalningar

Påverkar moms

Påverkar kundfodringar
1KontoEkonomi - Inställningar - Konton - Fast värde dimension 1 och 2 på konto (sätts vid journalskapande)    
2ResursProdukter - Resurser - Dimensioner på resursJa   

3

Produkt

Produkter - Produkter - Basuppgiftsfliken

Ja

 

 

 

4

Kassaenhet

Ekonomi - Inställningar - Kassaenhet

Ja

 

 

 

5

Kund

Kontaktregister - Personer / Organisationer - Ekonomifliken

Ja

 

 

Ja avseende organisationer

6

Anläggning

Kontaktregister - Anläggningar - Basuppgiftsfliken

Ja

Ja

 

 

OBS, om anläggning ska styra nån dimension så lägg den som dimension 1 i BRP för full funktionalitet.

Så redovisas dimensioner i inbetalningsjournal/fakturajournal

Kontonummer kompletteras med ett objektnummer.

Tidsstyrda dimensioner

Under Ekonomi > Inställningar > Dimensioner kan man ange om en dimension ska vara tidsstyrd eller ej. Kryssar man för att den är det så visas ett tidsintervall på dimensionsobjekten.

Alla odebiterade bokningar som startar i angivet tidsintervall kommer att få detta dimensionsobjekt satt på sig. När man skapar en ny bokning eller ändrar starttid för en bokning så kontrolleras om det finns ett utpekat dimensionsobjekt för just denna tid.

Detta dimensionsobjekt har högre prioritet än ett objekt som sätts på kund eller på produkt.

  • No labels