Child pages
  • Den nya kassalagen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Länk till skatteverket informationsvideo: http://www.skatteverket.se/webdav/files/E-tjanster/E-tjanstutbildning/E-tjanster.html?huvudNode=3&underNode=10

Lagen gäller företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. Till kontant betalning räknas även betalning med kontokort.
Verksamheter som är befriade från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen för inkomster från försäljning av varor eller tjänster omfattas inte av lagen. Det räcker för dessa verksamheter ha BRP Systems kassamodul utan kontrollenhet.

Det finns även företag som kan tillgodose Skatteverkets behov av tillförlitligt underlag för skattekontrollen på annat sätt än genom kontrolldosan. Det gäller främst större företag med god intern kontroll och där ägarna inte är inblandade i kontanthanteringen. Här måste man ansöka så fort som möjligt för att få svar i god tid före den 1 januari 2010.

Blankett för ansökan om undantag finns på följande länk: http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/blankett/info/1510.4.58a1634211f85df4dce80008709.html

BRP Systems är tillverkardeklarerat hos Skatteverket och godkänt med CleanCash typ A kontrollenhet med certifikat CU1001. Det finns även en kontrollenhet för flera kassor CleanCash typ C. Alla som använder BRP Systems kassamodul skall anmäla detta till Skatteverket.

För mer information gå gärna in på www.skatteverket.se/kassaregister och läs mera. Ni kan även kolla upp med Ert närmaste skattekontor om det finns informationsmöten inplanerade.

Observera!
Kontantfaktura som vissa systemleverantörer tror att löser "problemet" med Kassalagen gäller endast då motparten d v s kunden finns registrerad och kan spåras via en utgiven kontantfaktura.

Information till BRP Systems kundföretag om Kassaregister

Enligt den nya skattelagen måste de företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ha ett certifierat kassaregister från och med januari 2010.

Som vi har informerat om förut så är BRP Systems kassamodul - Version 25.0 tillsammans med CleanCash kontrollenhet av typen A ett certifierat kassaregister.

Det finns två typer av CleanCash kontrollenheter. Typ A som kopplas till enskilda kassastationer och Typ C som kopplas till server i ett nätverk och kallas även CleanCash Multiuser. Typ A finns redan på marknaden som certifierad men Typ C beräknas bli certifierat före årsskiftet.

Detta innebär att de företag som har enskilda kassor kan redan beställa kontrollenhet (Typ A)hos oss och anmäla det till skatteverket (via e-tjänst) men de företag som har flera kassastationer i nätdrift behöver ansöka om ett tillfälligt undantag från kravet på certifierat kassaregister. Detta på grund av risken för att kontrollenheten inte blir klar inför årsskiftet.

Enligt 30 § i kassaregisterlagen kan enskilda företag få undantag från lagen i vissa fall. Detta avser större företag som kan på ett tillförlitligt sätt tillgodose skattemyndigheten underlag på annat sätt. Vi rekommenderar att Ni kontaktar Skatteverket om Ni avser att ansöka om detta.

Enligt 7 § i Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister skall kontrollenheten installeras av en tillverkare av kassaregister, av en generalagent för kassaregister eller av en generalagent utsedd person. Vår tolkning av detta är att BRP Systems kan utse den person hos våra kunder som skruvar fast kontrollenheten vid kassadatorn men BRP Systems måste kontrollera att installationen är rätt genomförd. Observera att utan en kontrollenhet och vår installation kommer inte kassamodulen att fungera i enlighet med lagen. När installationen är genomförd kommer vi att verifiera det genom ett kvitto.

Våra kunder som har enskilda kassor kan från och med nu beställa kontrollenhet hos oss och samtidigt beställa en installation av denna hos oss. Efter installationen skall det anmälas till Skatteverket via en e-tjänst vilket kassaregister och kontrollenhet Ni använder. Då utfärdar Skatteverket skyltar som ska fästas på kassaregistret (Dator / POS-terminalen) och kontrollenheten.

För att beställa kontrollenhet och installation av kontrollenheten skickar Ni beställningen per e-post till support@brpsystems.se. Uppge det antal kontrollenheter och kassaenheter Ni vill beställa. Observera att det bara går att beställa kontrollenhet typ A. Ni som har behov av kontrollenhet typ C måste som ovan sagt ansöka om anstånd hos Skatteverket.

Byte av kassadator eller kontrollenhet (Nyhetsbrev 2010-05)

Information kring hantering av kassaregister/kontrollenheter

"Efter att anmälan gjorts utfärdar Skatteverket skyltar som ska fästas på kassaregistret och kontrollenheten. Ändras dina förhållanden av innehav av kassaregister/kontrollenheter, t.ex. om du köper nytt, säljer eller skrotar måste du anmäla detta till Skatteverket. Även ägarbyte och eventuella fel ska anmälas."
Hämtat 2010-04-14 från Skatteverkets sida "Anmälan till Skatteverket - kassaregister" http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslutaforetag/kassaregister/anmalantillskatteverket.4.69ef368911e1304a62580008748.html

Vid byte av kassadator eller kontrollenhet behöver ni även anmäla förändringen till BRP för att tillhandahålla ett nytt tillverkningsnummer. Vi skickar er en ny etikett med det nya tillverkningsnumret och ni behöver detta nummer för att registrera det nya kassaregistret hos Skatteverket.
Om den gamla hårdvaran som utgör ert kassaregistret inte ska ersättas behöver ni inget nytt tillverkningsnummer men vi önskar ändå få informationen från er för att avregistrera det gamla tillverkningsnumret internt hos oss.

Information om krav och hantering kring kassaregister och kontrollenheter hittar ni på www.skatteverket.se under "Kassaregister"

  • No labels