Child pages
  • Bordshantering och bongar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfigurera

Video: Bordshantering och bongar (konfigurera och använda)

Aktivera funktioner för bordshantering och bongar

För att kunna använda bordshantering och bongar måste man först aktivera Inställningar > Inställningar (Kassa) > "Använd bongfunktioner". Starta sedan om BRP.

Skapa bord

Bord skapas under menyvalet Produkter > Inställningar > Bord.

Skapa bongskrivare

Under menyn Produkter > Inställningar > Bongskrivare skapar du ett namn för varje skrivare du vill ha ut bongar på, t.ex. Kök1 och Bar1.

Koppla kassaenheter till bongskrivare

Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att i klientinställningarna på varje dator peka ut varje stations skrivare. Det görs med parametern:

  • brp.bongprinter.Kök1=3
  • brp.bongprinter.Bar1=5

(Där 3 och 5 är de nummer skrivaren tilldelats under Inställningar > Hårdvara > Skrivare. Detta menyval är tillgängligt för BRP:s support.)

För att bongutskrift ska fungera så bör man följa anvisningarna för Installation av kvittoskrivare för LAN

Koppla produkter till bongskrivare

På varje produkt som ska bongas, ange "Bongskrivare". Denna inställning hittas under produktens basuppgifter.

Produkter vars namn enbart består av ett antal - betraktas som avgränsare (t ex --------) och grupperas inte ihop på bongen.

Skapa snabbknappar

Det går också att definiera snabbknappar som lägger till en förutbestämd text i kommentaren. Snabbkommentarsknappar visas under kommentarsfältet.

Gå till Ekonomi > Inställningar > Snabbkommentarsknapp för att visa, lägga till eller ändra en snabbkommentarsknapp.

Egenskaper för snabbkommentarsknapp:

Etikett

Texten som visas på knappen

Text

Den text som läggs till i kommentarsfältet när man klickar på knappen

Färg

Knappens färg

Koppla snabbknappar till kassaenhet

För att kunna använda en knapp i kassan måste man också ange att kassaenheten ska använda den. Gå till Ekonomi > Inställningar > Kassaenheter och välj en kassaenhet. Snabbknapparna läggs till genom att ändra i listan "Snabbkommentarsknapp". När listan har ändrats behöver BRP startas om för att ändringarna ska synas i kassan.

Användning av bord och bongar i kassan

Video: Bordshantering och bongar (kortare film med bara användning)

I kassan visas en knapp med kniv och gaffel. Klickar man på den så får man upp alla bord och har här möjlighet att öppna ett bord eller ta upp ett bord med öppnad beställning. Ett bord kan öppnas flera gånger om t.ex. nästa sällskap kommer innan första sällskapets bord är stängt och vill sätta upp saker från baren på bordet. En tidpunkt visas efter de öppna borden för att visa vilken beställning som är vilken.

När man i kassan säljer varor som ska bongas visas knappen "Bong". Den är bara aktiv om man sökt upp en person eller ett bord.

  • Ett kvitto kan bongas flera gånger men det är bara obongade varor som skickas till skrivare. Om man först t.ex. bongar huvudrätter och senare lägger man till efterrätter och bongar igen så kommer endast efterrätterna med denna gång.
  • Bongade varor visas kursivt på skärmens kvitto.
  • Om en rad som redan har bongats tas bort skickas en rättelsebong automatiskt.
  • Om antal ändras för en rad som redan har bongats skickas en rättelsebong (med differensen jämfört med föregående antal) automatiskt.

Kommentarer och snabbkommentarsknappar

Vill man ange kommentarer till raderna kan man dubbelklicka på produktnamnet på en rad och ange en valfri text, t.ex. "Utan nötter".

Automatiska bongar

För att bongar ska skrivas ut automatiskt, aktivera Inställningar > Inställningar (Kassa) > "Skriv ut bongar automatiskt".

Med automatiskt menas att man inte behöver trycka på bongknappen utan samma funktion aktiveras vid Spara och Betala.

En bong måste alltid knytas till en person, ett bord eller ett kvitto.

Vill man att ett nummer skall visas på kvittot kan följande rader läggas till på kvittomallen.

#set( $food =  $kvitto.number % 100 + 1)
Beställning nr: $food

På bong-mallen har man då lämpligtvis motsvarande text.

#if($kvitto.number)
#set($food = $kvitto.number % 100 + 1)
Beställning nr: $food
#end 

Detta ger beställningsnummer mellan 1 och 100 som sedan börjar om. Behöver man fler unika nummer kan man ändra % 100 till % 1000 i mallarna och då få beställningsnummer mellan 1 och 1000.

 

För att skriva ut beställaren på bongen kan man lägga till följande på bong-mallen.

#if($kvitto.customer.fullName)
Kund: $!{kvitto.customer.fullName}
#end
  • No labels