Child pages
  • Autogiromedgivande
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontaktregister > Person alternativt "F9", aktuell kund, fliken "Ekonomi"

Ett medgivande från er kund är nödvändigt om ni vill utnyttja autogirodragningar från dennes bankkonto. Medgivanden kan skapas av er direkt i BRP eller, indirekt, av era kunder via webbokningen (e-medgivanden). När kunden ska sluta betala via autogiro ska medgivanden avregistreras hos BGC (makuleras).

För abonnemang med flera nyttjare behövs ett medgivande endast för betalaren/betalarorganisationen.

En person kan ha ett autogiromedgivande per bolag. Personkortets ekonomiflik visar en lista med kundens medgivanden.

Lista över autogiromedgivanden

Ekonomi > Fakturering > Autogiromedgivanden

Det går att filtrera på valen nedan för medgivanden och dessutom på bolag.

Status

Förklaring

Ofullständiga

Betalarnummer, kontoinnehavare eller kontouppgifter saknas. Kontakta kunden och be om uppgifter

Felaktiga

Medgivande finns men godkändes inte av BGC. Kontakta kunden och be om korrekta uppgifter

Stoppade

Medgivande har varit upplagt men har stoppats eller hävts av betalaren (fältet "Uppsagt av betalaren" är markerat på medgivandet)

Internet

Medgivanden väntar på kunds registrering i internetbank

Redo

Medgivanden redo att skickas till BGC

Hos BGC

Medgivande som väntar på svar från bankgirocentralen

Aktiva

Godkända medgivanden som används för att betala aktiva abonnemang (ingen åtgärd)

Inaktiva

Godkända medgivanden där betalaren inte betalar för något aktivt autogiroabonnemang. Medgivandet bör skickas till BGC för avregistrering. Efter avregisteringen återfinns medgivandet under Avslutade.

Avslutade

Ej godkända medgivanden där betalaren inte betalar för något aktivt autogiroabonnemang. (bör raderas)

Under fliken "Ekonomi" på personkortet skapas autogiromedgivandet. Välj ikonen "Papper/penna" för att skapa ett nytt autogiromedgivande eller för att ändra ett befintligt.

Objektet autogiromedgivande

Hantera autogiromedgivanden

Ändra kontonummer på autogiromedgivande

Om en kund vill byta kontonummer på ett redan upplagt och godkänt medgivande görs det enklast genom att kunden gör ändringen i sin internetbank. När kunden ändrar sitt kontonummer själv så får inte ni någon feedback på detta. Det behövs inte heller då kontonumret endast används när medgivandet skapas och inte vid dragningstillfället. Om ni vill göra ändringen själva så byter ni kontonummer på medgivandet och kryssar i "Ändra".

Ändra kontoinnehavare

Kontoinnehavare kan inte ändras på samma sätt som kontonummer. Om kontoinnehavare ska ändras måste först autogiromedgivandet avregistreras.

Ta bort ett autogiromedgivande

De medgivanden som bör raderas återfinns under status "Avslutade". Markera de medgivanden du vill radera och klicka på ikonen "Soptunna".

Massavregistrering av medgivanden

Detta kan endast göras på inaktiva medgivanden. Visa dessa med hjälp av filtret "Inaktiva" enligt ovan, markera medgivandena, högerklicka och välj "Avregistrera".

Det här jobbet kan även schemaläggas. Kontakta BRP Support för detta.

Speciella autogiromedgivanden

Personer utan personnummer

Vanligtvis framgår det i ert avtal med banken att personnummer ska användas som betalarnummer. Om en person saknar personnummer, fråga er bank om ett annat betalarnummer kan användas.

Autogiromedgivande för organisationer

Förutsättningar:

  • Inställningar > Inställningar (Kassa) > "Ange personnummer före medgivande" måste vara inaktiverat
  • Inställningar > "Kontroll av betalarnummer" måste sättas till "Ingen". Standard inställning är att betalarnummer är ett personnummer vilket inte längre blir korrekt.
  • Om Inställningar > "Åldersgräns AG" används måste "födelsedag" på den fiktiva personens basuppgifter anges, till en ålder över den angivna (OBS: Personnummer ska dock inte fyllas i)
  1. Registrera en fiktiv person som endast skapas för detta sammanhang. Ange därför organisationens namn som namn på personen. Denna fiktiva person ska INTE ha ett personnummer på fliken basuppgifter.
  2. Registrera ett autogiromedgivande på den fiktiva personen. Vid skapandet av medgivandet, skriv in organisationsnumret i fältet "Betalarnummer". Som "Kontoinnehavare (personnummer)" skall organisationsnumret med två nollor (00) framför skrivas in. Enskilda firmor med ett personnummer som "organisationsnummer" ska hanteras som ett vanligt personnummer med inledande 19 på betalarnummer och kontoinnehavare, dvs hanteras som vilken kund som helst.
  3. I övrigt fylls medgivandet i på vanligt sätt.
  4. Sätt denna person som betalare på de abonnemang som organisationen ska betala.

Ange kontonummer

  • No labels