Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 


Om en resurs saknar schema kommer dess tid att markeras med grå färg i bokningsvyn, vilket innebär att den inte är bokningsbar. Arbetspass används för att få en flexibel schemaläggning, t.ex. för personal. Observera att arbetspass för en resurs inte ska användas i kombination med scheman. Arbetspassen gör det också möjligt att schemalägga en viss person i ett visst rum.

Skapa ett arbetspass för en resurs

Skapa arbetspass

Markera ett tidsintervall för den resurs som du vill skapa ett arbetspass för. Tryck "T" på tangentbordet. Arbetspassets har nu skapats vilket markeras med vit färg och "feta" linjer vid start- respektive sluttiden.

Skapa ett kopplat arbetspass

Ett kopplat arbetspass delas av en resurs som är markerad som personal och en annan resurs. Detta är användbart när personal ska arbeta i en viss lokal under sitt arbetspass. Markera ett tidsintervall på en av resurserna (personalen eller lokalen). Tryck "Shift-T" på tangentbordet. Svara på frågan om vilken annan resurs som ska ingå i arbetspassen. Nu har båda resurserna öppnats och är nu bokningsbara den valda tiden. Om en tjänst som kräver både en lokal och en personal bokas på någon av de resurser som ingår i arbetspasset kommer BRP att automatiskt välja rätt kombination. Om arbetspasset senare ändras till en annan personal eller lokal kommer BRP automatisk att flytta de produkter som bokats på detta arbetspass till den nya personalen/lokalen förutsatt att den har kompetens att utföra produkten.

Låst till anläggning

Det går att begränsa arbetspasset så att man endast får skapa bokningar från en viss anläggning under arbetspasset. Om man i efterhand ändrar på detta fältet så kommer inte existerande bokningar att flyttas till en annan anläggning. Det får man göra manuellt ifall det önskas.

Begränsa arbetspass till produktetikett

Denna funktion används främst vid internetbokning. Om en resurs inte ska vara tillgänglig för bokning på alla sina arbetspass går det att begränsa arbetspasset till en produktetikett. Då går det endast att boka in produkter med vald produktetikett se Begränsa arbetspass till produktetikett

Fortsätta föregående arbetspass

Om ett kopplat arbetspass planerats in på förmiddagen kan du planera in ännu ett arbetspass med samma resurser efter lunch genom att markera tidsintervallet och trycka "Ctrl-T".

Repetera arbetspass

Repetera ett arbetspass genom att markera en tid på arbetspasset och trycka "Ctrl-Shift-T". Du kan nu välja vilka veckodagar och under vilket datumintervall arbetspasset ska repeteras. Denna funktion lägger endast in arbetspass på de dagar/tider som är lediga. För att även ersätta tidigare inlagda arbetspass ska funktionen under Produkter > Inställningar > Arbetspass > Kopiera användas. Kontrollera resultatet genom att välja "Vecka, resurs" som layout.

Visa information om, eller ändra ett arbetspass

Gå till Produkter > Inställningar > Arbetspass eller ställ markören på önskat arbetspass i bokningsvyn och tryck "T". Information om arbetspasset visas och du har möjlighet att ändra, dela eller radera arbetspasset. Det går inte att radera ett arbetspass som innehåller bokningar. Behöver man ändra en resurskoppling mitt i ett arbetspass kan man göra det med knappen "Dela upp". Då får man ange en tidpunkt där passet delas upp i två delar. Sedan kan man göra förändringar som vanligt på den ena halvan.

Förläng ett arbetspass

Markera en bit av arbetspasset och önskad extra tid före eller efter arbetspasset och tryck "T". Information om arbetspasset visas med den förlängda tiden som föreslagen ny tid. Klicka "OK" för att spara arbetspasset med den nya tiden.

Förkorta ett arbetspass

Gå till Produkter > Inställningar > Arbetspass eller ställ markören på önskat arbetspass i bokningsvyn och tryck "T". Information om arbetspasset visas. Ange den nya tiden och klicka "OK".

Byt personal på ett arbetspass

 1. Gå till Produkter > Inställningar > Arbetspass
 2. Sök fram aktuellt arbetspass genom att:
  1. Välj inom vilket datumintervall som aktuellt arbetspass ska gälla för.
  2. Välj vilken resurs som arbetspassen ska vara registrerad på med hjälp av listvalet i fältet "Resurs" eller fältet "Personal". Resursens arbetspass visas.
 3. Markera det aktuella arbetspasset.
 4. Klicka på knappen "Visa".
 5. Gå till fliken "Serie". Här visas resursens valda arbetspass.
 6. Välj arbetspasset som ska byta resurs.
 7. Välj den nya resursen.
 8. Bekräfta bytet genom att klicka på knappen "OK".

Kopiera veckor med arbetspass

Både enstaka och ett större antal arbetspass kan kopieras under Produkter > Inställningar > Arbetspass > Kopiera. Ange en tidsperiod med en eller flera veckor och en tidsperiod till vilka dessa ska kopieras. Den kopierade tidsperioden kommer att upprepas tills hela tidsperioden som arbetspassen ska kopieras till är fyllda.
Observera att de arbetspass som kopieras ut kommer att ersätta befintliga arbetspass för valda resurser under den angivna tidsperioden.

Resurstyp:

För att begränsa listan med resurser vars arbetspass ska kopieras kan resurstyp anges. Välj sedan ur listan vilken/vilka resursers arbetspass som ska kopieras.

Tidsperiod mall

Välj ur listmenyn det/de veckonummer som arbetspassen ska kopieras från.

Från och med vecka:

Här ska årtal och veckonummer stå på den första veckan i tidsperioden som ska kopieras.

Till och med vecka:

Om tidsperioden som ska kopieras endast omfattar en vecka, blir veckonummer detsamma som ovan. Omfattar tidsperioden som ska kopieras istället flera veckor så ska veckonummer på den sista veckan i tidsperioden anges.

Tidsperiod kopior

Välj ur listmenyn det/de veckonummer som veckan/veckorna med arbetspass ska kopieras till.

Från och med vecka:

Här ska årtal och veckonummer stå på den första veckan i tidsperioden som arbetspassen ska kopieras till.

Till och med vecka:

Om endast en vecka ska kopieras blir veckonummer detsamma som ovan. Omfattar tidsperioden istället flera veckor så ska veckonummer på den sista veckan i tidsperioden som arbetspassen ska kopieras till anges här.

Uteslut helgdagar vid kopiering:

Helgdagar tas inte med vid kopiering, t.ex. om kopieringen sker till årets första vecka och nyårsdagen är en fredag så läggs inget arbetspass den dagen.

För att genomföra kopieringen - klicka på knappen "Kopiera".

Kontroller av arbetspass och bokningar (avancerat)

Kontrollera arbetspass

Under menyn Produkter > Inställningar > Arbetspass finns knappen "Kontrollera arbetspass". Denna funktion söker igenom arbetspassen och letar efter dom som antingen är kopplade till en raderad resurs eller att en lokalresurs ligger på arbetspassets personaldel eller att en personalresurs ligger på arbetspassets lokaldel. Detta kan inträffa om man byter resurstyp efter att man skapat arbetspass för den resursen.

Kontrollera bokningar

Under menyn Produkter > Inställningar > Arbetspass finns knappen "Kontrollera bokningar". Denna funktion söker igenom arbetspassen och letar efter bokningar vars resurser är kopplade på ett annorlunda sätt än vad arbetspassen säger. T.ex. ett arbetspass är ihopkopplat med PersonA och LokalA. I detta arbetspass ligger en bokning på resurserna PersonA och LokalB.

Arbetspass och scheman (avancerat)

Arbetspass och scheman kan inte användas på samma resurs och dag. Om det finns minst ett arbetspass en viss dag kommer schemat att ignoreras för den resursen den dagen.

Omvandla schema till arbetspass

En öppen schematid kan göras om till ett arbetspass om man vill ändra tiden för en enskild dag.

Markera en öppen schematid och tryck "T". Dialogen för arbetspass med schematidens start och slut visas. Ändra tiden och spara. Schemat omvandlas till ett arbetspass för den dagen. Om tiden för passet inte ändras kommer tiden att behållas som ett schema.

Lägg till nytt arbetspass på samma dag som schema

Om det finns ett öppet schema för en viss dag så går det att lägga till ett arbetspass på en stängd tid samma dag.

Lägg till ett arbetspass på den stängda tiden genom att trycka "T".

Nu har den öppna schematiden på samma dag omvandlats till ett arbetspass.

Notera

Om alla arbetspass tas bort för den dag där det tidigare har funnits ett schema kommer schemat tillbaka igen.

 • No labels