Child pages
  • Ansvar och roller vid leveransprojekt
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syftet med dokumentet är att identifiera och beskriva de olika etapperna i ett leveransprojekt samt förtydliga vilken part som bär ansvaret.

 

Det finstilta

Ett leveransprojekt innehåller inte alltid enbart de punkter som beskrivs i följande tabeller utan det kan både tillkomma och avgå etappmål. Tidsuppskattningen är utifrån ett standard leveransprojekt och även dessa värden kan komma att ändras beroende på vilka förutsättningar som finns.

 

Praktiskt utföra

Nedan finner du en beskrivning på moment som vanligtvis ingår i ett leveransprojekt och vilken part som praktiskt ska utföra det.

 

Beskrivning

Kund

Leverantör

Tid

en eller flera testkonverteringar

Testkonvertering innebär en kopiering av innehållet i ert gamla system till BRP. Beroende på ert gamla databas format och dess innehåll kan tiden för detta variera.

 

x

20

utbildning

Ett 15-20 tal tillfällen bokas upp för att täcka behovet av utbildning och andra frågor som uppstår. Utbildning sker under ledning av leverantören och genomförs normalt via Skype och skärmdelning via Internet.

x

x

20

alla installationer i en IT miljö inklusive inpasseringsutrustning

En BRP leverans kräver en fungerande data- och nätverksmiljö.

x

  

konfiguration av installerad och konfigurerade hårdvara med BRP *

BRP tekniker konfigurerar er utrustning så den fungerar med BRP systemet. Beroende på antal kan tiden för detta moment variera kraftigt.

 

x

5

en skarp konvertering

På driftstartsdagen konverteras vanligtvis er gamla databas för sista gången.

 

x

5

konfigurering av produkter, abonnemang efter skarp konvertering

Efter en skarp konvertering krävs det en insats för att modifiera en del av de konverterade abonnemang, värdekort med mera.

x

 

3

ekonomikonfigurering

Genomförs tillsammans med kundens systemadministratör, kundens ekonomiansvarig och leverantörens projektledare. Kunden ansvarar för innehållet, leverantören ansvarar för att förklara vilka innehåll systemet behöver och leder arbetet.

x

x

2

en hårdvaruinventering

Kunden ansvarar för att i god tid lämna en detlajerad hårdvaruinventering. Arbetet utförs av kompetent person anlitat av kunden. Leverantören leder arbetet med kunskap om vilken information som behövs och hur det ska dokumenteras.

x

  

 

* Förtydligande: BRP tekniker konfigurerar hårdvara såsom kvittoskrivare, scannrar, kameror för att fungerar med BRP. Detta förutsätter att kunden har hårdvaran inkopplade, åtkomlig och installerad med relvanta drivrutiner med mera.


Ansvara för

Nedan finner du en beskrivning på moment som vanligtvis ingår i ett leveransprojekt och vilken part som äger ansvaret.

 

Beskrivning

Kund

Leverantör

Tid

att godkänna testkonvertering

Det slutgiltiga ansvaret för att innehållet i testkonverteringen stämmer överens med det gamla systemet hamnar hos kunden. Jämförelse tester utförs tillsammans med leverantören som leder arbetet.

x

 

4

att tillhandahålla en fungerande datamiljö

x

  

att tillhandahålla godkänt och konfigurerad hårdvara

x

  

att tillsätta roller i projektet

Vid projektstart tillsätter/identifierar projektgruppen en systemägare, systemadministratör, webbansvarig (eventuellt) och ekonomiansvarig.

x

 

1

att fylla databasen med relevant innehåll (anställda, kunder, produkter, bokningar, resurser)

Under leverans och innan driftstart arbetar kunden med att skapa personal, produkter med mera i BRP. Detta kan först utföras efter nödvändig utbildning.

x

 

20

att ha ekonomirutiner

Kunden ansvarar för att inneha en fungerande ekonomiprocess för hantering av kassarapporter, fakturajournaler, bokföring med mera.

x

  

att fungera som stöd med kunskap hur olika moment ska utföras

Leverantören överlag ansvarar för att kunden har fått både utbildning och stöd i form av andra möten för att säkerställa en korrekt konfigurering av BRP samt användning.

 

x

20

att genomför utbildning

 

x

20

att leda projektet på ett strukturerat sätt

Leverantörens projektledare ansvarar för att driva projektet på ett professionellt sätt. Vid förseningar pga prioriteringar hos kund blir projektledarens uppgift att meddela kunden om detta.

 

x

 

att besitta nödvändiga kunskaper genomgångna under utbildningen

Upplever kunden att de saknar kompetens efter en genomförd utbildning behöver leverantören meddelas varpå flera utbildningstillfällen ska bokas.

x

  

Internetbokning

Kunden ansvarar för anpassing av webbokningen utifrån mindre stilanpassningar alternativt egen utveckling mot leverantöresn API. Leverantören tillhandahåller kunskap och information.

x

  

 

 
 

  • No labels