Child pages
 • 23
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nyheter i version 23

 
Abonnemang/Kontrakt

 • En ny abonnemangsform har införts som kallas för kontrakt. Ett kontrakt är en repeterande reservation av en tjänstebokning, tex tennis klockan 13.00 varannan vecka på bana sju. För varje termin bokas alla kontrakts tider in och faktureras.
 • En knapp för att säga upp abonnemang har lagts till i abonnemangsdialogen.
 • Det går att visa alla händelser på abonnemang med hjälp av knappen "Historik" i abonnemangslistan (Produkter - Abonnemang). Det går att filtrera på datum och ansvarig.
 • En knapp för att ändra priset på flera abonnemang samtidigt har lagts till i abonnemangslistan.
 • Abonnemang kan användas för att hyra ut skåp eller liknande. Det går att ta ut listor på vilka skåp som är uthyrda i abonnemangslistan. Skåpshanteringen är integrerad med Gantners kortläsare.

Rättigheter

 • Infört en ny rättighet som heter Personaladministration. Sätts automatiskt på rollen Administratör. Denna rättighet behövs för att kunna sätta en person som Personal, ändra lösenord på annan personal än sig själv samt ändra roll på personal.
 • Infört ny rättighet som heter Verktyg Personer. Sätts automatiskt på rollen administratör. Denna rättighet avgör om man får använda verktygsmenyn i personlistan.
 • Ny rättighet för om man får ändra prislista på organisationer och personer. Den heter Ändra prislista och sätts automatiskt på rollen Administratör.
 • Det går att styra med rättigheter om man får kopiera innehållet i en lista (CTRL+C).
 • Infört ny rättighet som heter Autogiro som styr om man får skapa och läsa in ag-filer och debitera autogiroabonnemang. Sätts automatiskt på rollen Administratör.

Kundregister

 • Det går nu att sätta dimensionsobjekt på personer och organisationer.
 • Fakturor är flyttat till en egen flik på kundkortet och är betydligt större än tidigare.
 • Men hjälp av systeminställningen "Ange personnummer före medgivande" kan man tvinga användaren att mata in ett personnummer på kunden innan ettautogiro medgivande kan skapas. Detta för att betalarnummer och kontoinnehavare ska få rätt defaultvärden.
 • Infört ny systeminställning som heter "Ange belopp vid klippkortsförsäljning". Den styr om man får välja både antal och pris på klippkort eller om man bara får välja antal.
 • Infört nya kolumner i personlistan för Centrala grupper och Grupper. De kan aktiveras i Kundregister - Inställningar - Personlista.
 • Under  fliken Bokningar i kundkortet har knappen "Historik" lagts till. Den visar kundens beställningshistorik.
 • Det går att ställa in BIC och IBAN-nummer på affärsenheter och använda dessa i sidfötter på fakturor/bekräftelser.
 • I avancerat urval i personlistan går det nu att söka på skapad- och ändrad-datum.

Bokning

 • Repeterande bokningar kan ändras genom att högerklicka på en sådan och välja "Ändra repetition".

Internet

 • Infört möjlighet att tillåta registrering av nya kunder med e-postadresser som redan finns registrerade på andra kunder.
 • Det är möjligt att visa bokningsscheman i internetportalen och boka gruppaktiviteter och/eller tjänster från det.
 • Det går att visa antal bokningsbara platser i gruppaktivitetslistan. Kolumnen lediga visar nu bokningsbara + lediga dropin-platser.

Inpassering

 • Infört en ny funktion i inpasseringsdialogen. Det är möjligt att ge kunder som har flera giltiga abonnemang eller värdekort att välja vilket av dessa som skall användas för inpasseringen. Funktionen konfigureras per kortläsare.
 • Det går nu att ångra inpasseringar. Det görs med knappen "Ångra" i Kontaktregister - Passagehistorik.
 • Det går att ha olika typer av inpasseringar och ta ut statistik utifrån detta. Typen ställs in på abonnemang- och entré-produkterna.
 • I inpasseringsdialogen har meddelande-ikonen fått en ny placering under stoppljuset. Den har dessutom förstorats upp så att den syns bättre.

Värdekort

 • Registrering av kortnummer på värdekort är omgjord så att det går att läsa in fler än ett kortnummer åt gången.
 • Det är möjligt att kontera betalningar med utgångna värdekort till ett annat konto än det ordinarie. Ställs in på värdekortsprodukten med inställningen "Konto efter giltighetstid".

Statistik

 • Tjänstebokningar per person har tillkommit. Den är avsedd att användas för att visa personers bokningar under ett visst datumintervall.
 • Det går att visa inköpspris i Statistik - Försäljning per produkt.

Rapportmallar

 • Möjligheten att exportera till Excel har tagits bort. Funktionen fungerade väldigt dåligt. För att få över information till excel är det enklast att trycka CTRL + C i en lista och sedan klistra in i Excel.
 • Det går att ta ut en rapport på avbokningar under Bokning - Avbokningar.

Gruppaktiviteter

 • När man visar en gruppaktivitet kommer man direkt till fliken deltagare. En ny knapp har tillkommit för att boka in en dropin-deltagare på ett pass och det skrivs . Det går att lägga till många dropin-deltagare på samma gång med knappen vid fältet "Utfall dropin". Andra knappar som har tillkommit är knappar för att skriva ut passbiljett och för att uppdatera dialogen.
 • Alla händelser på gruppaktiviteters väntelistor loggas. Händelserna går att se på respektive kunds beställningshistorik och på varje gruppaktivitet.
 • Det går att ställa in på gruppaktivitetsprodukten om man vill att det ska skrivas ut en passbiljett eller inte. Inställningen slår igenom både i kundkiosken och i BRP.
 • Det går att sätta upp en windows-tjänst som automatiskt släpper dropinplatser på gruppaktiviteter vid rätt tidpunkt. Dessa kan sedan bokas upp i kundkiosken.
 • Inga automatiska förändringar görs längre på väntelistor när bokningsregeln inte längre tillåter bokning av nya deltagare.
 • Gjort det möjligt att koppla en resurs till en läsare. Om detta görs kommer inpasseringar i den läsaren automatiskt att boka in kunden på nästa gruppaktivitet i den resursen.

Ekonomi

 • Dialogen för kassaremsa är uppsnabbad och klarar att visa betydligt fler poster än tidigare.
 • Kundfodringskonton för vanliga och för autogiro-fakturor ställs nu in under menyn Inställningar/System fliken ekonomi.
 • Internfakturering. Genom att ange ett konto för internfakturering, under menyn Inställningar/System fliken ekonomi, aktiveras möjligheten att behandla interna fakturor i egen nummerserie och med egna journaler. På organisationskortet kan man ange om en organisation ska internfaktureras eller ej, man har även vid faktureringstillfället möjlighet att göra detta val.
 • Lagt till fakturareferens på affärsenheten. I alla dialoger där man skapar fakturor får man upp fakturareferensen så att man kan välja den. Förvalt värde blir fakturareferensen från affärsenheten om den är satt i annat fall inloggad användare, förutom i debiteraAG-rutinen där inloggad användare alltid är förvald.
 • Särredovisning av moms och intäktskonto. På en produkt kan man ange ett belopp eller en procentsats som intäktsförs på ett annat konto och/eller med annan moms än produktens normala inställningar.
 • Med systeminställningen "Markera aldrig en faktura som skickad vid skapandet" få ligger fakturorna kvar som Ej Skickade även om man skriver ut den direkt i kassan eller om man skapar fakturan från beställningen. Detta används om man har ett backoffice som alltid skriver ut alla fakturor oavsett om kassapersonalen skrivit ut fakturan eller ej. För att på så sätt minska risken att en faktura glöms bort.
 • OCR hantering av fakturor. Genom att använda fakturarapporten med OCR-nummer (skrivs ut på förtryckta ark med inbetalningsdel) kan man få elektronisk återrapportering av betalning av fakturor.
 • Redovisning av kassadiff. För varje betalsätt kan man ange om det ska räknas eller ej när man skapar en kassarapport. Här kan man nu även ange ett konto där eventuella diffar redovisas. Nu kan man också räkna om en kassarapport och redovisa det. Antal omräkningar visas på kassarapporten och alla justeringstransaktioner visas i transaktionslistan för rapporten.
 • Gjort så att man kan på kassarapporten kan visa Försäljning per Produkt i stället för Försäljning per produktgrupp. Detta gäller även för summeringsrapporten. I försäljning per produkt visas även antal varor. Det finns också en möjlighet att visa medelpris och listpris per vara. En ny kolumn i Summering per betalsätt visar på kassadiffen mellan redovisat värde och förväntat värde. Alla kolumner i denna tabell summeras nu även ner.
 • I listan med Fakturainbetalningar visas nu även inbetalningsjournal samt ges en möjlighet att filtrera på journalnummret.
 • Dialogen för att skapa abonnemang är ändrad så att man bara kan ändra betalare, nyttjare och organisation om man har rättigheten "Abonnemang". 
 • Vid återköp räknas inte längre beloppet automatiskt som växel när man väljer "Betala" i kassan. Istället måste man lägga upp betalningar på samma sätt som vid ett vanlig köp. Detta för att man aktivt ska behöva välja hur pengarna ska betalas tillbaka till kunden.
 • Det går nu att söka på kvittonummer i kassaremsan.
 • Dialogen för hantering av autogiromedgivanden är omgjord. Listan är uppdelad på tre delar: personer som står som betalare på ett aktivt abonnemang men saknar medgivanden eller har ett felaktigt medgivande ("Saknas"), personer som har ett giltigt medgivande och står som betalare på ett aktivt abonnemang ("Aktiva") och personer som har ett medgivande men inte står som betalare på något autogiroabonnemang ("Inaktiva"). En kolumn som visar senaste fel har även tillkommit.
 • Upplagt-flaggan på autogiromedgivanden tas bort automatiskt om man får svarsfiler som tyder på att medgivandet inte finns upplagt hos BGC.
 • Det går att ta ut kundkontoskuld per ett visst datum både för personer och organisationer.
 • Kassan kan ställas in så att kassa-kortläsare kan användas för att söka kunder endast genom att dra kortet i läsaren.
 • Det finns nu stöd för export av fakturor till Svefaktura.
 • Det går att ställa in om man inte vill att kunders förfallna bokningar ska visas i kassan när man sökt fram dem.
 • Påminnelseavgifter vid fakturering. Det finns nu möjlighet att automatiskt lägga på en påminnelseavgift vid fakturering. Under menyn System > Inställningar > Ekonomi kan man ange en produkt för påminnelseavgiften och när avgiften ska tas ut. Separata inställningar för autogirofakturor respektive vanliga fakturor finns. Inbetalningsrutinen hanterar både att påminnelseavgiften betalas eller ignoreras.

Kiosk

 • Det går att ställa in kiosken så att det är enklare för kunden att boka in sig/få ut passbiljetter.
 • Inloggningar i kiosken går att få registrerade som inpasseringar i BRP.

Övrigt

 • Det går att ställa in om man vill att den inloggade användaren ska loggas ut automatiskt efter en viss tids inaktivitet.
 • Produktpriser kan nu tidsstyras med hjälp av scheman. Om ett pris har ett schema kopplat kommer det priset väljas när schemat är öppet.
 • No labels