Child pages
  • Objektet kontrakt

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Produkter > Kontrakt

Flik Basuppgifter

Många av fälten är gemensamma för produkter av typerna "Kontrakt" och "Abonnemang". Dessa fält bekrivs inte i detta dokument utan finns beskrivna under Objektet abonnemang. Endast de fält som direkt påverkar produkter av typen "Kontrakt" beskrivs nedan.

Section
Column
width30%

Bundet t.o.m:

Column
width70%

Vid vilket datum som kontraktets kontraktsperiod (bindningstid) tar slut. Detta datum sätts med default utifrån den kontraktstid som har registrerats under Produkter > Inställningar > Kontraktsperiod. Bundet t.o.m kan ändras manuellt.

Section
Column
width30%

Förnyas automatiskt:

Column
width70%

Markera parametern om ni önskar att kontraktets reserverade tider automatiskt ska flyttas över till nästa kontraktsperiod i samband med att den gamla går ut.

Section
Column
width30%

Tillfällen:

Column
width70%

Ange på vilken veckodag som kontaktstiderna ska reserveras/bokas in på samt med vilken periodicitet, t.ex. varannan vecka eller första (den angivna veckodagen) i månaden.

Section
Column
width30%

Startvecka i period:

Column
width70%

Ange om starttiden för kontraktstiderna ska börja i den första, andra, tredje, etc. veckan i kontraktsperioden. Aktuellt för kontrakt där periodiciteten är större än varje vecka.

Section
Column
width30%

Tidpunkt: Klockan: Längd:

Column
width70%

Ange klockslag för bokningens starttid samt hur lång tid som ska bokas vid varje tillfälle.

Section
Column
width30%

Resurs:

Column
width70%

Ange vilken resurs som ska bokas.

Section
Column
width30%

Inbokat t.o.m:

Column
width70%

Visar hur långt kontraktet hittills har bokats in.