Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Produktgrupper

I och med Norska skatteverkets nya regler ska alla produkter som säljs ha en definierad standard-artikelkod (se nedan).

Vad detta betyder i BRP är att produktgrupper behöver kopplas till en av dessa koder.

Det finns därför numera ett nytt fält på produktgrupper “Norwegian SAF-T Basic Code”

koderna väljas ur en förifylld lista.

Alla produktgrupper behöver ha en sådan här kod, i de fall en produktgrupp saknar en egen kod men är en undergrupp till någon annan produktgrupp som har en kod, kommer koden från den gruppen att användas.

Momsgrupper

Alla skapade momsgrupper måste i och med det nya regelverket nu kopplas till en av norska skatteverkets fördefinierade standardkoder. Den här information måste finnas med för varje transaktion i händelseloggen och är vidare obligatorisk för att en export ska bli godkänd.

Inställningen för detta i BRP finns i kortet momsgrupp, och vidare i fältet för “Standardkod moms Norge” där det finns en förifylld lista med definierade standardkoder.

För att snabbt komma igång har vi hjälpt till att mappa upp detta automatiskt utifrån er nuvarande information gällande momsgrupper. Vi vill dock poängtera att det är av yttersta vikt att ni själva går in och validerar att inställningen är korrekt för just ert specifika system.  

Betalsätt

Med nya regelverket ska alla betalsätt som används ha en standardkod.

I praktiken innebär detta i BRP att betalsätt måste kopplas till en av dessa koder.

Det finns därför numera ett nytt fält på betalsätt “Norwegian SAF-T Basic Code”,

där koderna väljs ur en förifylld lista. För att underlätta övergången till att stödja det nya regelverket har vi automatiskt mappat upp de vanligaste betalsätten för ert system. Detta gäller dock inte faktura och ag faktura. För att kunna generera en godkänd export måste en korrekt koppling vara konfigurerad, det är därför viktigt att ni verifierar detta innan ni utför en export.

Huvudkontor

För att kunna genomföra en godkänd export behöver det i och med det nya regelverket finnas en anläggning med adressuppgifter för bolaget som är satt som huvudkontor över de andra anläggningarna inom bolaget.
Den här konfigurationen hanteras via kortet för anläggningen under fliken grundläggande information.

 

Certifikat för kvittosignatur

 

För varje kvitto räknas en hash ut som signeras med ett certifikat. Hashen består av föregående kvittos hash, datum, klockslag, kvittonummer och belopp ink och ex moms. För att signera hashen används ett certifikat som finns i Keepass under namnet "Certifikat Norsk kassalag". Entryt i keepass har en bilaga som ska in i inställningen norwegianTaxCert och lösenordet från entryt ska in under norwegianTaxCertSecret. OBS! man måste klicka på "ladda upp ikonen" på settingen för att få skriva in lösenordet som finns i KeePass.

Inställningar för anställda

När exporten valideras är det vissa element i rapporten som norska skatteverket har som obligatoriska. När det kommer till element rörande anställda är det i och med nya regelverket krav på att en anställd alltid har ett för och efternamn, utan den informationen kommer inte exporten att kunna genomföras.

Ett annat krav för att exporten ska kunna genomföras är att en anställd faktiskt har en aktuell anställning för den period som ska exporteras. Utan den informationen kan inte BRP generera den data som det nya regelverket kräver. Av den anledningen måste alltid information om när en anställning påbörjats var ifylld under fliken personal i personalkortet, och likaså när en anställning avslutas måste information fyllas i under samma flik.

Beskrivning export

Exporten av händelseloggen har uppkommit i och med att det nya regelverk som införts i norska skattelagen. Data genereras från BRP utifrån enligt de krav som nya regelverket definierat upp. Slutresultatet blir en färdig exportfil som sedan kan skickas in till norska skatteverket. Den data som genereras omfattar alla kassor för ert bolag. Detta betyder att oavsett i vilken BRP-instans som exporten genomförs på, kommer samtliga kassor för ert bolag att inkluderas för den period ni väljer att exportera.

Utförande export

Utförandet av exporten är uppdelad i flera moment som nedan beskrivs.

Vyn för export hittar ni i Ekonomi -> Kassa -> Händelselogg.

Här väljer ni knappen Exportera längst ner, vilket öppnar upp ett fönster där ni väljer var exportfilen ska sparas. Det föreslagna namnet på filen genereras automatiskt efter det format enligt nya regelverkets rekommendation. Efter att ett val har utförts öppnas vyn för period som ska exporteras upp.

Välj den period som ni vill exportera data för. Vi vill poängtera att det inte går att exportera data med en period som inte innefattar det nya regelverket, i annat fall kommer ett felmeddelande presenteras angående detta.

Verifiera tidsspannet och gå sedan vidare med att klicka ok, exporten startas nu och under körning kommer en skärm med aktuell status presenteras.

När exporten är färdig kommer ett meddelandefönster visa slutstatus för körning. Vid uppkomna fel presenteras information om vilka element som inte blev godkända, samt eventuella valideringsfel av rapportens struktur kommer också att presenteras.

I annat fall är nu exporten klar och kan hanteras vidare gentemot norska skatteverket.

  • No labels