Child pages
  • Förbereda, rapportera och låsa tid
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Flöden för olika anställningsformer

Månadslön, närvaro från tidstämpling

Månadslön + bokningar, närvaro från tidstämpling

Månadslön + bokningar, närvaro från arbetspass

Månadslön, närvaro från bokningar

Timlön, bokningar 

Timlön, arbetspass + bokningar

  • No labels