Child pages
  • Objektet kontrakt
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Current »

Produkter > Kontrakt

Flik Basuppgifter

Många av fälten är gemensamma för produkter av typerna "Kontrakt" och "Abonnemang". Dessa fält bekrivs inte i detta dokument utan finns beskrivna under Objektet abonnemang. Endast de fält som direkt påverkar produkter av typen "Kontrakt" beskrivs nedan.

Bundet t.o.m:

Vid vilket datum som kontraktets kontraktsperiod (bindningstid) tar slut. Detta datum sätts med default utifrån den kontraktstid som har registrerats under Produkter > Inställningar > Kontraktsperiod. Bundet t.o.m kan ändras manuellt.

Förnyas automatiskt:

Markera parametern om ni önskar att kontraktets reserverade tider automatiskt ska flyttas över till nästa kontraktsperiod i samband med att den gamla går ut.

Tillfällen:

Ange på vilken veckodag som kontaktstiderna ska reserveras/bokas in på samt med vilken periodicitet, t.ex. varannan vecka eller första (den angivna veckodagen) i månaden.

Startvecka i period:

Ange om starttiden för kontraktstiderna ska börja i den första, andra, tredje, etc. veckan i kontraktsperioden. Aktuellt för kontrakt där periodiciteten är större än varje vecka.

Tidpunkt: Klockan: Längd:

Ange klockslag för bokningens starttid samt hur lång tid som ska bokas vid varje tillfälle.

Resurs:

Ange vilken resurs som ska bokas.

Inbokat t.o.m:

Visar hur långt kontraktet hittills har bokats in.

  • No labels