Child pages
  • Inställningar Kassa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.

Inställningar > Inställningar (Kassa)

Använd förenklad kundkortsökning i kassan:

Om ikryssad kan magnet/streckkods-läsare användas för att söka fram kunder i kassadialogen. Sökning görs direkt när kortet dras i läsaren utan att kassaanvändaren behöver göra något.

Stäng kassa automatiskt:

Om ikryssad så kommer man tillbaka till bokningsschemat direkt efter avslutat köp.
Om ej ikryssad stannar man kvar i kassan.

Ta med förfallna bokningar till kassan:

Om ikryssad laddas alla odebiterade bokningar bakåt i tiden i kassan efter att en kund sökts fram.

Visa produktsökningsknapp:

Visar en kikare-ikon i kassan där man kan söka upp produkter som inte visas i kassan som standard.

Ange belopp vid klippkortsförsäljning:

Ska vara ikryssad om man vill kunna ange belopp vid försäljning av klippkort.
Om ej ikryssad används vanlig prissättning.

Visa presentkort vid betalning:

Avgör om presentkort (ej klippkort) ska visas i betaldialogen.

Exkludera ej skickade fakturor i fakturaskuld (kassa):

Avgör om ej skickade fakturor ska räknas med i fakturaskulden som presenteras efter kundens namn i kassadialogen.

Skriv ut kvittokopia:

Markera i fältet om en kvittokopia ska skrivas ut samtidigt med originalkvittot. Lämnas fältet blankt skrivs endast originalkvittot ut.

Skriv alltid ut två kvitton vid kortköp:

Om ikryssad kommer det alltid att skrivas ut en kassakopia av kortköpskvitton oavsett om kortköpet är ett signaturköp eller inte.

Skriv ut butikskopia av kvitto först:

Påverkar endast kortköpskvitton. Om ikryssad skrivs butikskopian (signaturkvittot) ut innan kundkvittot.

Använd bongfunktioner:

Anger om bongfunktioner skall vara aktiverade i systemet. Denna inställning gör att fler menyval och konfigurationsmöjligheter visas, samt visar en knapp för bong i kassan.

Använd alltid paketprislista:

Om ikryssad kommer kassan alltid att använda pakets prislista även om andra prislistor skulle ge ett bättre pris.

Autogiroabonnemang kräver AG-medgivande:

Kryssa i denna om AG-abonnemang (abonnemang där fältet "Kräver autogiro" är markerat på abonnemangsprodukten) inte får säljas utan att ett medgivande registreras direkt vid köptillfället.

Ange personnummer före medgivande:

Tvingar kassaanvändaren att mata in personnummer i de fall det saknas på kundkortet, innan medgivande kan läggas upp vid försäljning av AG-abonnemang. Om ej ikryssad kan användaren mata in personnummer direkt på medgivandet. Vid felaktigt värde skrivs inte personnummer in på personkortet.

Skriv ut värdekort vid försäljning:

Skriver automatiskt ut värdekort efter att en försäljning genomförts. Vilken skrivare som används ställs in på respektive kassaenhet (Se Kassaenheter).

Skriv ut abonnemang vid försäljning:

Används normalt när man alltid vill skriva ut kontrakt efter att ha sålt ett abonnemang.

Skriv ut abonnemang när det skapas:

Används normalt när man alltid vill skriva ut kontrakt i samband med att man skapar ett abonnemang. Används om man vill att kunden manuellt ska fylla i kontouppgifter etc på avtalet för att sedan lägga in det i BRP och slutföra köpet av abonnemanget.

Rapportmall för abonnemangsavtal:

Den anger en mall för en rapport som skrivs ut vid försäljning av ett abonnemang i kassan.

Rapportmall för autogiromedgivande:

Den anger en mall för en rapport som skrivs ut vid försäljning i kassan av ett abonnemang som kräver autogiro.

Antal exemplar att skriva ut:

Den anger hur många exemplar av "Rapportmall för abonnemangsavtal" och "Rapportmall för autogiromedgivande" som ska skrivas ut. Standardvärde är två (2), ett (1) exemplar till kunden och ett (1) till anläggningen.

Datumintervall för kassarapportslista:

Anger om kassarapportslistan ska visa en dag eller en vecka som standard.

Använd nycklar till betalning:

Aktiverar möjlighet att lägga upp nota på kortnummer.

Lösen för återköp via Samport:

 

Aktivera SafePay:

Aktiverar möjlighet att använda SafePay för kontanthantering.

Tidbegränsa bordsnotor:

 

Tillåt kassarapport från annan dator:

 

Skriv ut bongar automatiskt:

Detta används om man vill skriva ut bongar automatiskt.

Tillåt spara värdekort:

Gör det möjligt att använda spara-funktionen för värdekort i kassan.

Tillåt återköp utan kvitto:

Aktiverar möjligheten att göra ett återköp utan att först utgå från ett befintligt köp. Om ikryssad kommer texten "Lämna tomt för återköp utan kvitto" upp när man klickar på "Återköp" från kassan.

Visa odebiterade bokningar i kassan för samma:

Alternativ: Anläggning(default)/Bolag/Installation. Aktiverar möjligheten att ta betalt för bokningar i kassan som är kopplade till en annan anläggning på samma bolag eller valfri anläggning i installation. Intäkten kopplas till anläggningen där man tar betalt.

Fråga alltid om organisationstillhörighet vid abonnemangsförsäljning:

Tvingar kassaanvändaren att aktivt uppdatera kunders organisationstillhörighet vid abonnemangsförsäljning. Detta görs som ett extra steg i form av en dialog.

Visa "debiterat t.o.m." eller "giltigt till"-datum för abonnemang på kvittoremsan beroende på AG / icke AG

Vid försäljning av AG-abonnemang tas "debiterat t.o.m."-datum med på kvittoremsan.
För kontantabonnemang visas "Giltigt till" och sista datumet för abonnemangets giltighet.

Visa "giltigt till"-datum på kvittoremsan (värdekort)

Tar med giltighetstiden för värdekort på kvittoremsan.

Visa "bundet t.o.m."-datum på kvittoremsan (AG-abb.)

Tar med den aktuella bindningstiden på AG-abonnemang på kvittoremsan.

Visa värdekortsnummer på kvittoremsan

Ett exempel på hur det kan se ut:

1x Presentkort (Nr 167) 200,00
Giltigt till 2014-11-12

 

Visa info om använt värdekort

Anger om värdekortsnumret och kvarvarande värde eller klipp ska visas på kvitto när ett eller flera värdekort har använts som betalmedel.

 

Varning vid försäljning av produkter som ej finns i lager

Om lagersaldot är mindre än eller lika med noll visas en varning i kassan och en fråga om man vill fortsätta ändå.

Kassaenhet vid massdebitering

Vid debitering av abonnemang och ag-abonnemang så behövs en en kassa t ex för att skapa kvitton vid betalning från kundkonton med positivt saldo. Om denna kassa saknas eller ej tillhör aktuellt bolag så ignoreras den och Kassaenhet för entré på anläggningen används.

Aktivera organisationskvitton

Används i Kroatien för att skriva ut ett så kallat R1-kvitto. Detta visar en ny knapp i avsluta betalning som ger extra information på kvittot. För att knappen ska bli enabeld måste köpet vara personkopplat och personen måste vara kopplad till en organisation som har namn, adress och organisationsnummer.

 

 

 

 

Kassaenhet vid massdebitering

Vid debitering av abonnemang och ag-abonnemang så behövs en en kassa t ex för att skapa kvitton vid betalning från kundkonton med positivt saldo. Om denna kassa saknas eller ej tillhör aktuellt bolag så ignoreras den och Kassaenhet för entré på anläggningen används.

Tillåt endast kassaförsäljning för anställda

 Används för att förhindra försäljning i kassan för personer som inte är anställda i bolaget. Om inställningen är aktiv och en icke anställd person försöker öppna kassan, kommer hen mötas av en felmeddelande-dialog om att behörighet saknas.

  • No labels