Child pages
  • Objektet schema

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Produkter > Inställningar > Scheman

Section
Column
width30%

Namn:

Column
width70%

Ange gärna ett namn som speglar vad schemat avser, t.ex. en resurs, en inpasseringsrättighet eller en prislista.

Section
Column
width30%

Schemaperioder:

Column
width70%

Minst en schemaperiod måste anges annars förblir bokningsvyn för de resurser som detta schema kopplas till grå eftersom ingen tillåten bokningstid (öppettid) har angetts. Blir detsamma som om inget schema har angetts.

Section
Column
width30%

Namn:

Column
width70%

Använd ett namn som tydligt anger vad schemaperioden avser, t.ex. schemanamnet samt period, eventuellt sommar/vintertid. För inpasseringsrättigheter t.ex. schemanamnet samt för/eftermiddag.

Section
Column
width30%

Startdag:

Column
width70%

Datum när schemat börjar gälla.

Section
Column
width30%

Slutdag:

Column
width70%

Datum när schemat slutar gälla.

Section
Column
width30%

Veckor:

Column
width70%

Antal veckor som ska schemaläggas, d.v.s. ange här det antal olika veckor som schemaperioden har innan det upprepar sig. Om flera veckor ska schemaläggas, s.k. rullande schema, så anges detta här för att öppna samma antal scheman i "rutan under". För varje dag i schemaperioden anger man klockslag för start och stopp.

Section
Column
width30%

Vecka 1

Column
width70%

Ange starttid i första kolumnen och sluttid i den andra.

Section
Column
width30%

Avvikelser

Column
width70%

T.ex. julafton, nationaldagen. Avvikelsen kan antingen vara andra öppettider eller helstängt. En avvikelse kan gälla för endast ett schema eller globalt för alla scheman.

Section
Column
width30%

Externt ID:

Column
width70%

Om schemat används i externt system, t.ex. en offlinekortläsare, anges det ID som används i det externa systemet här.